118
English Corner
Find Our Location
83
Math Corner
Discover Now
29
Art Corner
Learn More
EC-logo2

English Corner

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ประถมและมัธยม (อายุ 3 - 15 ปี) เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทุกด้าน สร้างพื้นฐานอย่างมั่นคงเพื่ออนาคตที่มั่นใจ
Learn More
MC-logo3

Math Corner

สถาบันสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล ประถมและมัธยม (อายุ 3 - 15 ปี) พิชิตโจทย์ ตะลุยสอบแข่งขัน หลักสูตรสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เก่งคณิตอย่างมั่นใจด้วยพื้นฐานที่มั่นคง
Learn More
AC-logo3

Art Corner

สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบสำหรับเด็กอนุบาล และประถม (อายุ 4 - 12 ปี) เรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนาสมองและความคิดสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้ศิลปะในหลากหลายด้าน
Learn More

E-MAGAZINE